De oudercommissie van kdv Fesa

De oudercommissie van kdv Fesa.

Oudercommissie?

Ook kdv Fesa heeft een oudercommissie waaraan ouders kunnen deelnemen.
Deze oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen die op onze kinderopvang zijn geplaatst.
Zij behartigen de belangen van zowel de kinderen alsmede de ouders en is tevens de schakel tussen de ouders, de kinderen en het kinderdagverblijf.
Ook brengt zij advies uit over ons beleid en bevordert de communicatie tussen de ouders en onze medewerkers.

Met haar medezeggenschaprecht/adviesrecht (welke is vastgelegd in de Wet kinderopvang) heeft onze oudercommissie een adviserende en ondersteunende rol. Het adviesrecht biedt de oudercommissie het recht (on)gevraagd te adviseren over:

• de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
• het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
• de openingstijden
• het beleid rondom voorschoolse educatie
• vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
• wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Deze adviesrechten zijn opgenomen in de Wet kinderopvangDe oudercommissie komt een aantal keren per jaar bijeen voor een oudercommissievergadering.

Wilt u een bijdrage leveren of wilt u actief deelnemen aan onze oudercommissie?
Neem dan contact op met de leiding en/of administratie van ons kinderdagverblijf.

Wilt u contact opnemen met onze oudercommissie?
Dan kunt u een e-mail sturen naar oudercommissie.kdv.fesa@gmail.com